Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama

Kontrowersje w kwestii wystawiania faktur. Pracodawcy muszą płacić za oszustwa swoich pracowników

W przypadku gdy pracownik wystawia fikcyjne faktury bez wiedzy i zgody swojego pracodawcy, w orzecznictwie ścierają się dwa poglądy dotyczące tego, kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za odprowadzenie VAT-u. Ale może się to zmienić, ponieważ NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne ws. tzw. pustych faktur. Zdaniem ekspertów, pracodawca powinien dowodzić dochowania należytej staranności w zakresie nadzoru i kontroli pracy nad pracownikiem. Jednak ten ostatni może się przed tym skutecznie obronić. Niemniej znawcy tematu przekonują, że brzmienie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT wydaje się tutaj jednoznaczne. Istniejące spory interpretacyjne można zmienić, np. poprzez wprowadzenie definicji wystawcy faktury.
Kontrowersje w kwestii wystawiania faktur. Pracodawcy muszą płacić za oszustwa swoich pracowników
Autor: MondayNews

Dwa poglądy

Ostatnio coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się wątpliwości ws. odpowiedzialności za odprowadzenie podatku VAT i oszustw, których dokonują pracownicy. Przypadki te obejmują sytuacje, w których to pracownik wystawia fikcyjne faktury z danymi swojego pracodawcy. I robi to bez jego wiedzy oraz zgody. Dla przykładu, jedna z takich spraw znalazła finał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA), który wskazał na odpowiedzialność firmy, ale ta nie zgadza się z tym stanowiskiem. Jak zaznacza doradca podatkowy Katarzyna Winiecka z Ostrowska-Krzewina, Winiecka Kancelaria Doradztwa Podatkowego, pod koniec maja br. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w sprawie tzw. pustych faktur. Zdaniem eksperta, odpowiedź będzie bardzo istotna z punktu widzenia samej wykładni art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

– W dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych można w zasadzie wyróżnić dwa poglądy w tej kwestii. Zgodnie z pierwszym z nich, jeśli osoba trzecia podszywa się pod danego podatnika, to nie może on zostać uznany za wystawcę faktury w rozumieniu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT i obciążony obowiązkiem zapłaty podatku wynikającego z tej faktury. Wystawcą nie jest ten, kogo danymi się posłużono, lecz ten, kto wprowadził dokument do obrotu. Tak było przykładowo w wyrokach NSA z 27 czerwca 2017 r. sygn. FSK 1459/15, a także z 26 maja 2017 r. sygn. I FSK 1872/15 – komentuje doradca podatkowy Małgorzata Ostrowska-Krzewina z Ostrowska-Krzewina, Winiecka Kancelaria Doradztwa Podatkowego.

Z kolei Katarzyna Winiecka zwraca uwagę na drugi pogląd. Zgodnie z nim, art. 108 ust. 1 ustawy o VAT będzie miał zastosowanie w stosunku do podatnika, w imieniu którego umocowany pełnomocnik wystawia tzw. pustą fakturę. Nie ma znaczenia, czy podatnik o tym wiedział. Przykładem tego jest wyrok NSA z 24 października 2014 r. sygn. I FSK 1717/13. Ponadto ww. artykuł znajdzie zastosowanie w przypadku podatnika, w imieniu którego pracownik wystawia fakturę i to nawet bez udziału i wiedzy pracodawcy o przestępczych działaniach zatrudnionego. Tu przykładowo można wskazać wyrok NSA z 10 kwietnia 2013 r. sygn. I FSK 362/12. Takie podejście prezentują również organy podatkowe. 

– Jeśli rzeczywistego wystawcę fikcyjnej faktury łączy z podatnikiem, wskazanym jako sprzedający, stosunek prawny, taki jak umowa o pracę, to pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty VAT-u z tej faktury. Organy podatkowe i sądy administracyjne podkreślają, iż uznanie braku odpowiedzialności pracodawcy z powyższego tytułu skutkowałoby przerzuceniem odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na państwo, czego nie można zaakceptować – dodaje Ostrowska-Krzewina. 

Czas na obronę

Rodzi się zatem pytanie o linię obrony pracodawcy w takiej sytuacji. Znawcy tematu podkreślają, że może on dowodzić dochowania należytej staranności w zakresie nadzoru i kontroli pracy pracownika, a także zachowania norm bezpieczeństwa mających na celu niedopuszczenie do nadużyć ze strony pracownika i bezprawnego wykorzystania danych pracodawcy. Ponadto może powołać się na zarzut firmanctwa, które jest przestępstwem skarbowym na gruncie kodeksu karnego skarbowego (kks).

– Przepisy kodeksu karnego skarbowego nakładają na wystawcę faktury karę grzywny do 180 stawek dziennych, o czym mówi art. 62 § 1 kks. Natomiast za wystawienie faktury w sposób nierzetelny albo posługiwanie się nią sąd może jednocześnie nałożyć grzywnę nawet do 720 stawek dziennych i karę roku pozbawienia wolności, na co wskazuje art. 62 § 2 kks. Z kolei kodeks karny za wystawienie pustej faktury przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 271a § 1 kk). W określonych przypadkach przewidziana jest również kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat albo wynosząca 25 lat – informuje Aldona Międlar-Adamska, prawnik z Kancelarii Ars AEQUI.

Jak mówi Katarzyna Winiecka, pracownik będzie bronił się w tego typu sprawach działaniem w imieniu i na rzecz pracodawcy na podstawie przyznanych mu uprawnień, czy też udzielonych pełnomocnictw. Wskaże, że łączy go z nim stosunek podległości służbowej i w związku z tym działał, wykonując nałożone na niego obowiązki pracownicze. Ale musiałby w sporze wykazać, że wolą pracodawcy było prowadzenie oszukańczej działalności. 

– Absurdalne byłoby przyjęcie tezy o nieograniczonej odpowiedzialności pracodawcy. Działania pracownika, polegające na wystawianiu sfałszowanych faktur, nie są podejmowane w związku z wykonywaniem jego obowiązków pracowniczych, a jedynie przy okazji zatrudnienia w danym miejscu. Pracodawca nie powinien ponosić odpowiedzialności na gruncie prawa podatkowego z tego tytułu – dodaje Międlar-Adamska.

Fikcyjne faktury z reguły różnią się graficznie i treściowo od wystawionych w systemie informatyczno-księgowanym. Jak zaznacza Małgorzata Ostrowska-Krzewina, to ważne z punktu widzenia obrony pracodawcy przed obowiązkiem zapłaty VAT-u wynikającym z takich faktur. One zazwyczaj są wystawiane poza systemem zainstalowanym i obowiązującym u danego pracodawcy jako narzędzie do bieżącego fakturowania na rzecz odbiorców. Według eksperta, okoliczność ta ma istotne znaczenie dowodowe w postępowaniu podatkowym. W jego ramach pracodawca ma pełne prawo udowadniania wszelkimi dowodami, iż miało miejsce oszustwo polegające na bezprawnym i nieupoważnionym wykorzystaniu jego danych.

– W ocenie organów podatkowych, sam fakt wizualnej odmienności graficznej tzw. pustych faktur nie jest wystarczający do uznania, iż w danej sprawie miało miejsce oszustwo. Wystąpienie u podatnika takich faktur najczęściej jest postrzegane przez pryzmat niedochowania należytej staranności w nadzorze czy też kontroli nad pracownikiem. Pracodawca musi zmierzać do wykazania, iż jej dochował. Może podkreślić, że istnienie tzw. pustej faktury odmiennej wizualnie jest sprzeczne z przyjętą i stosowaną u niego procedurą wystawiania dokumentów sprzedaży – stwierdza doradca podatkowy Katarzyna Winiecka.

Według znawców tematu, pracodawca właściwie dla obrony swoich interesów powinien opracować procedury związane z wystawianiem faktur sprzedaży, wdrożyć je w jednostce, a następnie monitorować ich wykonywanie. To pozwoli ograniczyć ryzyko nadużyć ze strony pracowników. Pracodawca powinien podejmować też cykliczne działania w ramach kontroli wewnętrznej, co zostaje ujęte w części ewidencyjnej JPK-VAT po stronie sprzedaży.

W oczekiwaniu na TSUE

– Każdy przypadek powinien być oceniany na podstawie kompleksowego materiału dowodowego, zebranego w danej sprawie. W mojej ocenie, nie można automatycznie obarczać odpowiedzialnością pracodawcy na podstawie art. 108 ustawy o VAT tylko z tego powodu, że pracownika łączy z pracodawcą stosunek podległości służbowej – informuje doradca podatkowy Małgorzata Ostrowska-Krzewina. 

Jak podkreśla Katarzyna Winiecka, z przepisu wiemy, że „w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.” Literalne brzmienie przepisu wskazuje zatem, iż obowiązanym do zapłaty podatku jest ten, który wystawił fakturę, a nie podmiot, którego danych użyto do wystawienia faktury. W przypadku uczciwych podatników nie ma wątpliwości, że podmiot, którego dane użyto do wystawienia faktury, jest jednocześnie tym, który wystawia fakturę i rozlicza wykazany na niej podatek VAT. Ale w sytuacji działań o charakterze oszukańczym należy te dwa pojęcia rozróżnić.

– Brzmienie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT wydaje się jednoznaczne. Jednak zaistniałe spory z organami podatkowymi wskazują na istniejące wątpliwości interpretacyjne. Niezbędne byłoby wprowadzenie definicji „wystawcy faktury” albo ugruntowanie właściwej linii orzeczniczej, która kładzie większy nacisk na uwzględnienie oszukańczego charakteru działania „wystawcy faktury”. Takim impulsem może być orzeczenie TSUE, jeśli będzie korzystne dla podatników, których dane bezprawnie wykorzystano przy wystawieniu fikcyjnych faktur – dodaje Małgorzata Ostrowska-Krzewina. 

W świetle literalnego brzmienia przepisu, zobowiązanym do zapłaty podatku z fałszywej faktury powinien być rzeczywisty wystawca, który dopuścił się czynu oszukańczego, co podkreśla doradca podatkowy Katarzyna Winiecka. Zdaniem eksperta, sprawa nie jest jednak oczywista w przypadku relacji między pracodawcą a pracownikiem, z uwagi na stosunek podległości. Odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalne będzie miała doniosłe znaczenie dla interpretacji art. 108 ust. 1 ustawy o VAT i ukształtowania linii orzeczniczej na tym tle.


 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
XI Miesiąc Papieski w Brzesku - Spotkanie poetyckie z Agatą Podłęcką XI Miesiąc Papieski w Brzesku - Spotkanie poetyckie z Agatą Podłęcką Data rozpoczęcia wydarzenia: 06.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 06.10.2022 Przypominamy o trwających cały październik obchodach Miesiąca Papieskiego poświęconych patronowi Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Już jutro, w czwartek, 6.10 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z poetyckie pt. „Życie w drobinach zamknięte” z brzeską poetką, nauczycielką i animatorką Agatą Podłęcką.  Gościnnie wystąpi młodzież z grup teatralnych GT i Stonoga oraz przyjaciele. Spotkaniu będzie towarzyszyć także mini-wystawa fotografii autorstwa poetki ukazujących właśnie różnego rodzaju „drobiny”, nad którymi warto się pochylić i poświęcić im chwilę kontemplacji.Wydarzenie na Facebooku: Życie w drobinach zamknięte – spotkanie poetyckie z Agatą Podłęcką | FacebookRecital Edyty Geppert Recital Edyty Geppert Data rozpoczęcia wydarzenia: 07.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 07.10.2022 Recital z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka , a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności. Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.Edyta Geppert jako jedyna artystka polskiej estrady muzycznej jest zdobywczynią 4 nagród Grad Prix Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1984, 1986, 1995, 2014).Koncert poprzedzi uroczysta Gala, podczas której poznamy laureatów VI edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i II edycji „Małego Źródła” - zapraszamy na godzinę 17:00.Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w BorzęcinieMałopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło” to konkurs poetycki skierowany do uczniów wszystkich małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów. Informacje / bilety:Data: 7 października 2022, godz. 18:30Miejsce: sala widowiskowaBilety: 80 zł (normalny), 70 zł (ulgowy)Bilety w cenie 1 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych dostępne w kasieBilety zakupione online nie podlegają zwrotowiKasa CSM, godziny otwarcia i kontakt:tel.: 14 633 46 04, mail: [email protected]łek - piątek - 13:00 - 20:00sobota - niedziela - 15:00 - 20:00
Spotkanie z Anną Dymną Spotkanie z Anną Dymną Data rozpoczęcia wydarzenia: 21.10.2022 – Data zakończenia wydarzenia: 21.10.2022 Spotkanie z ikoną polskiego kina i jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych działaczek społecznych Anną Dymną. Rozmowę poprowadzi Andrzej Kurdziel. Aktorka zadebiutowała na scenie w 1969 r. Ma w dorobku ponad trzysta ról teatralnych i filmowych. Od początku kariery związana jest z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. Pracowała z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, od 1990 r. jest pedagogiem w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a także – od 2002 r. – inicjatorką i gospodynią Krakowskich Salonów Poezji.Anna Dymna w sposób szczególny zaangażowana jest w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia, pełni społecznie funkcję prezesa fundacji „Mimo Wszystko”. Od wielu lat uczestniczy w projektach organizacji pozarządowych, m.in.: w kwestach Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenia „Wielkie Serce”, fundacji: „Mam Marzenie”, „Nuta Nadziei”, „Akogo?” i wielu innych.Współpracuje z Fundacją im. Brata Alberta i jej prezesem ks. mgr. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, pomagając m.in. przy realizacjach inscenizacji Teatru „Radwanek”, którego aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie, mieszkańcy schroniska w podkrakowskich Radwanowicach.Spotkanie organizowane w ramach projektu „Bohaterowie codzienności” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.Wydarzenie na Facebooku: Spotkanie z Anną Dymną w PiMBP w Brzesku | Facebook
Reklama
Złote Gody w Brzesku. Prawie 60 małżeństw świętowało swój jubileusz Złote Gody w Brzesku. Prawie 60 małżeństw świętowało swój jubileusz Tak huczne jubileusze zdarzają się wyjątkowo rzadko, a kiedy już można je świętować, nie brakuje wzruszeń. Blisko 60 par z Brzeska obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzej Dudę. Odebrali je z rąk burmistrza Brzeska Tomasza Latochy. A w tym niezwykłym dniu towarzyszyli im najbliżsi.Data dodania artykułu: 05.10.2022 18:38Klub Seniora w Koszycach Małych obchodził jubileusz powstania Klub Seniora w Koszycach Małych obchodził jubileusz powstania Klub Seniora w Koszycach Małych 3 października obchodził swój jubileusz. Dziesiąta rocznica powstania świętowana była w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych przy udziale zaproszonych gości, w tym poseł na Sejm RP Anny Pieczarki, wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, przewodniczącej Rady Gminy Tarnów Wiesławy Mietry, zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Ewy Kubisztal, radnego i sołtysa Zbigniewa Gniewka, księdza proboszcza Bogusława Pociaska wraz z katechetą, dyrektor Jadwigi Siembab, przedstawicieli OSP Koszyce Małe, koordynatora ds. seniorów Eugeniusza Wojtarowicza i poprzedniej koordynator – Marii Ostrowskiej wraz z prezesami zaprzyjaźnionych Klubów Seniora.Data dodania artykułu: 04.10.2022 11:37Nocne poszukiwania zaginionego chorego mężczyzny w powiecie brzeskim zakończone sukcesem Nocne poszukiwania zaginionego chorego mężczyzny w powiecie brzeskim zakończone sukcesem Data dodania artykułu: 04.10.2022 23:32Express Powiatu Tarnowskiego – odc. 92 Express Powiatu Tarnowskiego – odc. 92 Data dodania artykułu: 03.10.2022 12:37Szczurowa. Dachowanie samochodu osobowego Szczurowa. Dachowanie samochodu osobowego Data dodania artykułu: 02.10.2022 11:18
Reklama
bezchmurnie

Temperatura: 16°CMiasto: TARNÓW

Ciśnienie: 1029 hPa
Wiatr: 13 km/h

Reklama
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: Do JaTreść komentarza: Pisz do MOrawieckiego. On myśli jak Rezydenta Tarnowa że w blokach mieszka sie za darmo.Data dodania komentarza: 07.10.2022, 00:36Źródło komentarza: Tarnów. Wzrost cen za dostawę ciepła z MPEC-u. Jest też rekompensataAutor komentarza: JaTreść komentarza: A mieszkańcy bloków?Data dodania komentarza: 04.10.2022, 17:55Źródło komentarza: Tarnów. Wzrost cen za dostawę ciepła z MPEC-u. Jest też rekompensataAutor komentarza: przedsiębiorcaTreść komentarza: I tak trzeba działać. Brawo!Data dodania komentarza: 02.10.2022, 19:52Źródło komentarza: II Inkubator Przedsiębiorczości w tarnowskim klasterzeAutor komentarza: MatiTreść komentarza: Fakt jest taki że jak Wardzała ( żeluś ) już weźmie się za coś to już na początku będzie to katastrofa , betony , i kible to jego powołanie tak jak i jego pitbull CiepielaData dodania komentarza: 02.10.2022, 11:02Źródło komentarza: II Inkubator Przedsiębiorczości w tarnowskim klasterzeAutor komentarza: Siedzę w autobusie już 5,5 godzinyTreść komentarza: Większych głupot nie slyszałam. Ludzie stoją w korkach już ponad 5,5 godziny. A na miejscu pracuje 4 policjantówi kilku strażakówData dodania komentarza: 01.10.2022, 06:18Źródło komentarza: Karambol na autostradzie A4 pod Tarnowem. Zderzyły się 4 samochody ciężarowe i jedna osobówkaAutor komentarza: BartTreść komentarza: Zaletą kasyna online tak jak np. totala jest wygoda. Wracam do domu, rozwalam się na sofie i odpalam ulubiony slocik na fonie.Data dodania komentarza: 30.09.2022, 11:03Źródło komentarza: Kasyna w Małopolsce czy kasyna online? Wady i zalety obu opcji
Reklamahttp://www.goplast.net/
Reklama
NAPISZ DO NAS

Wiadomość ze strony Tarnowska.tv

Reklama
Reklama
a