Czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika?

 • 09.01.2019, 15:27 (aktualizacja 10.01.2019, 09:57)
 • ARTYKUŁ PARTNERA
Czy komornik może wejść do mieszkania, które nie należy do dłużnika?
Przepisy prawne określają, iż komornik posiada wiele uprawnień, które pozwalają mu na wkroczenie w sferę wolności obywatelskich. Może on również naruszyć mir domowy. Komornik ma także prawo pojawić się w mieszkaniu osoby trzeciej, jeżeli istnieje przypuszczenie, iż znajdują się w nim rzeczy należące do majątku dłużnika.

Kiedy komornik może wejść do mieszkania?

Osoba, która nie jest w stanie uregulować zaciągniętych zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie, na przykład pod postacią pożyczki online na raty, powinna liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest egzekucja sądowa poprzedzona egzekucją komorniczą. Komornik pracuje w określonych godzinach, w których powinien pojawić się u dłużnika. Zazwyczaj funkcjonariusz ten pracuje w dni robocze oraz soboty w godzinach od 6 do 22.

Jeżeli komornik zjawia się u dłużnika w dni ustawowo wolne od pracy bądź w porach nocnych, takie działanie jest uzasadnione tylko w przypadkach szczególnych. Komornik powinien wówczas posiadać pisemne zezwolenie Prezesa Właściwego Sądu Rejonowego. Jeśli dłużnik zażąda okazania dokumentu, komornik nie ma prawa odmówić.

Jakie prawa ma komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Jego działalność nadzoruje sąd rejonowy, do którego jest on przypisany. Komornik posiada sporo uprawnień, jednak nie ma prawa do zajęcia wszelkich ruchomości i nieruchomości, które uzna za stosowne.

Uprawnienia komornika jako swoistego “organu wykonawczego” pozwalają mu na wkroczenie w sferę wolności obywatelskich, a nawet na naruszanie miru domowego. Zostały one określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Komornik ma prawo do:

 • przymusowego otwarcia lokalu,
 • przeszukania rzeczy, mieszkania i schowków dłużnika,
 • przeszukania ubrań.

Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Kiedy grozi nam egzekucja komornicza? Działania egzekucji komorniczej określają przepisy prawne zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 845, komornik ma prawo wejść do mieszkania osoby trzeciej, jeżeli wymaga tego cel egzekucji. Takie działanie jest dopuszczalne, jeżeli istnieje podejrzenie, iż w mieszkaniu osoby trzeciej znajduje się majątek dłużnika, wobec którego rozpoczęto egzekucję komorniczą.

Komornik ma prawo dochodzić posiadanych przez dłużnika dóbr. Pierwszym domysłem, co do miejsca przechowywania rzeczy o dużej wartości należących do zadłużonego, są mieszkania najbliższych mu osób. Podstawą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest orzeczenie sądowe zezwalające na działanie funkcjonariusza publicznego.

Należy mieć na uwadze fakt, iż komornik w trakcie pełnienia obowiązków, jest zobowiązany do wylegitymowania się identyfikatorem wydanym przez Krajową Radę Komorniczą. To dokument, który zawiera dane osobowe komornika, pełnioną przez niego funkcję oraz oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika?

Przepisy prawne określają, iż komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika. Zgodnie z art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego ma on prawo zarządzić otwarcie lokalu mieszkaniowego pod nieobecność dłużnika i osób trzecich. Co może komornik, a co wolno windykatorowi? Dłużnik powinien mieć na uwadze fakt, iż takie prawo posiada tylko komornik. Nie przysługuje ono windykatorowi.

Komornik może skorzystać z pomocy odpowiednich osób. W tym celu ma prawo wezwać na przykład ślusarza. Może również dopuścić się wyważenia drzwi, jednak taka sytuacja jest dopuszczalna tylko w obecności policji.

Art. 814 § 1.

Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czy komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Polskie prawo stanowi, iż komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania nawet wtedy, gdy dłużnik nie jest tymczasowo zameldowany pod danym adresem. Meldunek niczego nie wnosi. Jeżeli dłużnik wynajmuje dane lokum, to prawo własności, które posiada właściciel mieszkania, nie ma żadnego znaczenia.

Komornik ma prawo zająć w wynajmowanym mieszkaniu wszelkie ruchomości stanowiące rzeczy wartościowe. Jeśli komornik dokona błędnej oceny i zajmie ruchomość należącą do właściciela lokalu mieszkalnego, na przykład stały sprzęt kuchenny, najemca ma prawo zgłosić się do komornika ze skargą. Jeżeli będzie w stanie udowodnić, iż zajęta rzecz należy do niego, komornik ma obowiązek dokonania jej zwrotu na rzecz najemcy.

By udowodnić komornikowi, iż zajęta ruchomość należy do właściciela mieszkania, najemca powinien przedstawić funkcjonariuszowi publicznemu:

 • rachunek za zakup przedmiotu,
 • fakturę za zakup danej ruchomości.

Najemca może również “powołać” świadków, którzy będą w stanie poświadczyć, iż zajęty przedmiot należy do niego.

Art. 814

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czy komornik może wejść do mieszkania bez uprzedzenia?

Zgodnie z art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego komornik może wejść do mieszkania bez uprzedzenia. Nie jest on zobowiązany do wcześniejszego poinformowania dłużnika o zamiarze dokonania czynności terenowych, których celem jest wejście na teren dłużnika. Dłużnik powinien mieć jednak na uwadze kilka istotnych faktów.

Zadłużony ma prawo żądać od komornika wylegitymowania się identyfikatorem. Jeżeli w mieszkaniu pojawia się występujący w imieniu komornika asesor komorniczy, dłużnik również powinien skorzystać z przysługującej mu możliwości. Jeśli do lokalu mieszkalnego przychodzi aplikant komorniczy, ma obowiązek okazania specjalnego upoważnienia do przeprowadzenia czynności terenowych.

Pierwsza wizyta komornika musi być poprzedzona wysłaniem zadłużonemu pisma o rozpoczęciu postępowania komorniczego. Może ono również być wręczone podczas pierwszej czynności terenowej komornika. Każda kolejna wizyta nie wiąże się z obowiązkiem poinformowania zadłużonego.

Art. 805

§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji § 3.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czy komornik może wejść do mieszkania z policją?

Przepisy prawne stanowią, iż dłużnik ma obowiązek wpuszczenia komornika do mieszkania. Jeśli będzie utrudniał funkcjonariuszowi wykonywanie czynności terenowych, ten ma prawo wrócić z policją. Jeżeli ma miejsce sytuacja, iż komornik kilkakrotnie pojawiał się z wizytą u dłużnika, a ten nie chciał go wpuścić bądź udawał, że nie ma go w tym czasie w mieszkaniu, komornik powinien na drzwiach zostawić naklejkę z informacją mówiącą o tym, iż przy kolejnej nieobecności dłużnika, komornik wezwie do pomocy policję.

Art. 765

§ 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Czego nie może zająć komornik?

Przepisy prawne stanowią, iż komornik nie może zająć określonych ruchomości. Zgodnie z art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego, zaliczyć do nich można:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieliznę, ubrania codzienne, ubrania niezbędne do pełnienia służby bądź wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności oraz opału niezbędne do funkcjonowania przez okres jednego miesiąca,
 • jedną krowę bądź dwie kozy lub trzy owce niezbędne do wyżywienia dłużnika i jego najbliższych,
 • narzędzia oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zawodowej dłużnika,
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Ruchomości wymienione w art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego to rzeczy niezbędne do zapewnienia godnych warunków życia dłużnikowi oraz jego najbliższym, których utrzymuje.

ARTYKUŁ PARTNERA

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Tarnowska.tv prowadzonego przez Tarnowskie Media sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Ania
Ania 02.12.2021, 14:59
a co jezeli komornik ma stare dane i wysyla pisma na adres osoby ktora juz nie mieszka w danym mieszkaniu od ponad roku? Jak mozna udowodnic komornikowi ze dluznik juz tam nie mieszka? Czy jest ryzyko ze komornik bedzie mnie nekal mimo ze nie jestem dluznikiem?
Paweł
Paweł 27.02.2021, 22:18
ja na szczęście uniknąłem komornika, jestem na windykacji polubownej, w miarę wcześnie przystąpiłem do programu splacamswojedlugi.pl gdzie windykacja widzi że mam wolę spłaty więc się zgadza na częściowe umorzenia - będzie mniej do spłaty
W obawie o przyszłość
W obawie o przyszłość 09.02.2021, 18:21
Czyli jak stanę się ofiarą systemu, przyjdzie do mnie komornik to żeby nie robić problemu rodzinie, która mi pomaga i daje dach nad głową to mam iść mieszkać na ulicy, pod most? Może od razu przygotować sobie stryczek? Swego czasu ... kto kupując sprzęt robił rachunki na swoje imię i nazwisko, po prostu kupował i sprzęt był. Przez lata ktoś narobił sobie majątku, bo po prostu kupował i może to stracić, bo pomaga córce, bratanicy czy wnuczce by miał/a gdzie spać? Udowodnić mogą ewentualnie w postaci świadków, że np. jakiś sprzęt do nich należy a nie do dłużnika? Kto uwierzy w tą bzdurę, zawsze to podważą, bo nie wierzę w to. Wiele razy się przekonałam, że bliscy świadkowie, umowy ustne wszystko to dokoła jest prawne ale jak dojdzie do rozprawy to i tak jest z góry przegrane i bezzasadne albo naciągane.
Obywatel
Obywatel 01.03.2020, 12:53
Polskie prawo. Obywatel nie ma żadnego prawa. Prawo własności poszło w las. To jest kpina.
Dar
Dar 28.11.2020, 20:44
Dokładnie!

Pozostałe